Saxo0001

 

 

 

 

 

 

 

 

En helt ny verden

A whole new world…

 

Kære læser

Dear Reader!

The text below is in Danish, but as it is targeted at all languages, it will fill up too much here on the website, so we ask you to please translate it into your own mother tongue using "Google Translate", so please mark the text and then translate it into your own language.

Translate:

Det glæder os, at du nu her har vores skrift ”Fri for stress” foran dig, fordi det alt for længe har været et mantra, at ”stress også er positivt”, men det har ødelagt - og ødelægger stadig - millioner af mennesker, så det skulle du nu gerne slippe for fremover, og derved medvirke til ”en helt ny verden”.

Vi vil nemlig én gang for alle afskaffe stress i os selv via vores ”Fri for stress”-kursus, fordi stress er meningsløst og medfører krig, usikkerhed og ødelæggelse.

Derfor gør vi nu afstressning gratis via vores Powerpoint præsentation ”Fri for stress”, så vi overalt på kloden kan få glade mennesker med indre styrke, da ”Fri for stress”, med tiden vil blive oversat til alle sprog.

Problemet er nemlig, at pres i millioner af år har været et fysisk pres for alle mennesker, dyr, insekter, mv. der har behov for livsnødvendige næringsstoffer og proteiner for at overleve rent fysisk.

Overlevelsen skete ved at fortære/æde andre levende væsener – ofte i alles kamp mod alle – og dette pres har mobiliseret kamphormoner for alle parter for at hente ekstra fysisk styrke, og det er netop stress.

Så alle former for pres giver stress, men i dag er der ikke længere noget fysisk pres på os for at overleve rent fysisk. Vi henter nemlig de livsnødvendig næringsstoffer og proteiner i butikkerne, og derfor har vi ikke længere behov for kamphormoner.

Så langt så godt!

Men nu får du vores afstressningkursus ”Fri for stress” kvit og frit som PowerPoint præsentation ved at klikkke på de foreløbigt 4 sprog øverst på hjemmesiden, og så gennemføre Powerpoint præsentationen.

Hvis du så bliver glad for dette kursus vil det selvfølgelig glæde os at få et mindre beløb til økonomisk hjælp til oversættelse af de kommende oversættelser (udover de nuværende DK, GB, DE og FR) , så vi kan fortsætte vores arbejde med at oversætte kurset til alle andre sprog i den frie verden.

Du skal så blot klikke på Füchsel tegningen øverst på hjemmesiden, hvorefter du bliver ført til en betaling på kr. 100,- og så takker vi for bidraget tll kommende oversættelser af kurset til andre sprog.

Translation over

 

 

Og livskvalitet og livsglæde finder vi via den indre styrke ved at blive fri for stress.

Find indre styrke

 

”Fri for stress!” har 14 kapitler

Kapitel 1 – Om stress

Kapitel 2 –  Pres giver stress

Kapitel 3 –  Stress-kæden

Kapitel 4 – Tryghedskæden

Kapitel 5 –  Svæk stress-kæden

Kapitel 6 –  Få styr på følelser

Kapitel 7 – Basal afstressning

Kapitel 8 –  Aktiv afstressning

Kapitel 9 – Aktiv afstressning med god samvittighed

Kapitel 10 – Find dig selv, glem dig selv

Kapitel 11 – Klartænkning og koncentration

Kapitel 12 – Søvn og hvile

Kapitel 13 – Viljen til overlevelse

Kapitel 14 – Indbyrdes harmoni

Pris

Alle 14 kapitler i "Fri for stress" er gratis . De første 3 kapitler kan læses herunder på hjemmesiden www.stress.dk .

Hele skriftet har til formål at forøge din livskvalitet og livsglæde, så hvis du ønsker at læse mere herom, kan du med fordel læse hele skriftet ”Fri for stress!”.

Skriftet er gratis, men vi beregner et administrationsgebyr på kr. 100,-. Det betales ved at klikke på Füchsel-tegningen øverst her på hjemmesiden, hvorefter du bliver ført til betaling.

Skriftet tilsendes da per e-mail.

 

Med venlig hilsen

Stress.dkLars Holm-Pedersen

 

English version below

A whole new world…
 
Dear reader!
We are glad that you now have our book "Free from stress" in front of you, because it has been a mantra for far too long that "stress is also positive", but it has destroyed - and still destroys - millions of people, so you should now like to get rid of it in the future, and thereby contribute to "a whole new world".
We want to eliminate stress in ourselves once and for all through our "Free from stress" course, because stress is meaningless and leads to war, insecurity and destruction.
That is why we are now doing de-stressing for free via our Powerpoint presentation "Free from stress", so that we can have happy people with inner strength everywhere on the globe, as "Free from stress" will eventually be translated into all languages.
The problem is that pressure for millions of years has been a physical pressure for all people, animals, insects, etc. who need vital nutrients and proteins to survive physically.
Survival happened by consuming / eating other living beings - often in everyone's fight against everyone - and this pressure has mobilized fight hormones for all parties to gain extra physical strength, and that is precisely stress.
So all forms of pressure give stress, but today there is no longer any physical pressure on us to survive physically. We pick up the essential nutrients and proteins in the stores, and therefore we no longer need combat hormones.

Nevertheless, in the early 90's there was a movement about "positive stress", where therapists postulated that "stress is also positive", so you should not be sorry. It 'bought' many stressed people, and the postulate 'positive stress' has apparently come to stay, but why?

For can stress…

• relieve pain?

• Mild sorrows?

• solve problems?

• reduce loneliness?

• prevent bullying?

• prevent worries and annoyances?

• improve your ability to concentrate?

• improve your thinking?

• improve your creativity?

No not at all! Stress can not be used for anything in that regard. Thus, it is decidedly grotesque that mental pressure today provides physical readiness for combat that is completely irrelevant to remedying our mental problems.

But what is the reason why millions of people have still 'bought' the postulate "positive stress"?

In an insecure world, security is the alpha and omega, and when you are told that "stress is also positive", then you become comfortable with your stress, and then you come to terms with it. Simply!

But that security is a false security, because stressed people die like flies, and along the way they have neither quality of life nor joy of life.

Therefore, the art now is to avoid producing combat hormones no matter how much pressure rests on us, and then we can let the wild animals use the stress mechanism in their daily physical struggle for food - but civilized people no longer need the stress mechanism.

So with that, the tone is set: You can never prevent a mental pressure - but you can prevent stress in yourself!

"Free from stress" shows the way to de-stressing and thus quality of life and joy of life.

And we find quality of life and joy of life through the inner strength of being free from stress.

Find inner strength

 

"Stress free!" has 14 chapters

Chapter 1 - About stress

Chapter 2 - Pressure causes stress

Chapter 3 - The Stress Chain

Chapter 4 - The Security Chain

Chapter 5 - Weaken the Stress Chain

Chapter 6 - Managing Emotions

Chapter 7 - Basic Stress Relief

Chapter 8 - Active Relief

Chapter 9 - Active stress relief with a clear conscience

Chapter 10 - Find yourself, forget yourself

Chapter 11 - Clear thinking and concentration

Chapter 12 - Sleep and Rest

Chapter 13 - The Will to Survive

Chapter 14 - Mutual harmony

Price

The first 3 chapters can be read below on our website www.stress.dk.

All chapters are intended to increase your quality of life and joy of life, so if you want to read more, you can read the entire script "Free from stress!".

So far, the entire publication is free, but we calculate an administration fee of DKK 100. It is paid for by clicking on the Füchsel drawing at the top of this website, after which you will be taken to payment.

The publication will then be sent by e-mail as * .doc documents.

 

Yours sincerely,

Stress.dk

 

 

Lars Holm-Pedersen

 

Kapitel 1 – Om stress

Hvad er stress?

Så længe der har levet dyr og mennesker på jorden, har de haft stress-mekanismen til fælles, som skete per automatik, når de kom i kamp for at skaffe sig føde.

For menneskenes vedkommende kom landbrug således først til i nyere tid efter istiden, så animalsk føde var i millioner af år den primære kilde til de livsnødvendige proteiner.

Stress-mekanismen medførte da, at kampens parter fik tilført voldsomme kræfter for at vinde overlevelseskampen.

Råstyrke, snilde og kampredskaber var vigtige for dyr og mennesker, men jokeren i kampen var – følelser:

·         Angst får således organismen til at producere adrenalin for at spænde ens muskler med henblik på at fastholde eller kvæle et byttedyr eller en modstander.

·         Vrede får organismen til at producere noradrenalin, der giver stor styrke og aggressivitet med henblik på at angribe og nedkæmpe et byttedyr eller en modstander.

 

Pointe nr. 1:

Adrenalin og noradrenalin var - og er stadig - kamphormoner, der har til formål at give de kæmpende parter kortvarig ekstra styrke for at vinde en fysisk overlevelseskamp.

 

Som vi kan se, er følelserne angst og vrede således alene beregnet på fysisk kamp, og det har almindelige mennesker jo ikke brug for i dagligdagen. Derfor kalder vi angst og vrede for negative følelser.

 

Kortisol virker ikke ved forhøjet kampberedskab

Når sejrherren så har slappet af efter kampen og dermed ikke længere følte angst eller vrede, producerede organismen kortisol for at bringe kroppen tilbage til normale afslappede tilstand.

Sådan er det også i dag, men desværre er angst og vrede blevet en del af vores hverdag uden fysiske årsager, og da kortisol ikke virker ved selv let forhøjet kampberedskab, kan vi derfor aldrig stresse helt af.

Pointe nr. 2:

Da kortisol ikke virker ved forhøjet kampberedskab (=stress), forbliver stressede mennesker stressede uden chance for at ”falde ned” – og undgå at dø af stress.

 

Forskellige typer angst eller vrede?

Problemet er, at organismen ikke skelner mellem forskellige ”typer” angst eller vrede.

Angst er angst, og vrede er vrede, så uanset årsager reagerer organismen ens på alle ”former” for angst og vrede – nemlig med produktion af kamphormoner.

Det betyder, at angst forårsaget af bekymringer, tidspres, personlige problemer, smerter eller dårligt vejr mv. giver samme stressreaktion i organismen som fx angst for edderkopper eller voldspersoner, og det er grotesk, for hvem har glæde af en anspændt krop og kamphormoner, når vi fx har smerter eller tvivler på os selv?

Det samme gælder vrede, hvor organismen heller ikke skelner mellem årsager til vrede men altid producerer noradrenalin uanset vredens årsager.

Organismen reagerer således  ens, uanset om vreden skyldes frustrationer generelt, en dårlig økonomi, for meget arbejde, et urimeligt familiemedlem etc., og så bliver vi aggressive og voldsomme, og det ender måske med øretæver i hjemmet på grund af en dårlig økonomi!

·         Tristhed er en blanding af angst og vrede og afstedkommer derfor også kamphormoner. Tristhed kan typisk udvikle sig til depressioner, når man ikke kan se lys for enden af tunnelen. Depressioner er derfor naturligt for triste mennesker.

Organismen reagerer altså ens på mentale og fysiske trusler, men hvem er i dag udsat for fysiske trusler i en grad, der berettiger til at være konstant stresset? Ingen!

 

Pointe nr. 3:

Organismen skelner ikke mellem forskellige ”typer” angst eller vrede. Angst er angst, og vrede er vrede, så uanset årsag reagerer organismen altid med produktion af kamphormoner.

Kapitel 2 - Pres giver stress

 

Det er pres, der giver stress, så enkelt er det; men der er forskel på pres:

·         Der er fysisk pres og

·         der er mentalt pres.

I urtiden var det som sagt især fysisk pres for at kunne overleve rent fysisk i fysiske nærkampe på samme måde, som boksere og brydere i dag kæmper rent fysisk for ’overlevelse’.

I dag er presset derimod mentalt – noget vi tænker os til:

1.       Pres er i dag fx bekymringer, ærgrelser, problemer, ensomhed, mobning, tristhed, mindreværdsfølelse, men også smerter og sorger.

2.      Men stadigvæk reagerer vores organisme, som om vi er udsat for et fysisk pres eller en fysisk trussel, dvs. at vi reagerer med fysisk anspændthed og fysisk kampberedthed.

Når man sammenholder 1. (mentalt pres) med 2. (fysisk anspændthed og fysisk kampberedthed), lyder det så fornuftigt, at pres giver stress?

Nej, overhovedet ikke!

Det er decideret grotesk, at et mentalt pres medfører fysisk kampberedthed, der er fuldstændigt irrelevant til afhjælpning af vores mentale udfordringer men i stedet medfører utryghed, apati og alt for hyppigt mentalt eller fysisk vold.

Pointe nr. 4:

Stress er fysisk kampberedthed, der reelt er en grotesk reaktion på vores mentale udfordringer.

 

En naturlig måde ud af stressen?

Men når nu stress er så normalt, som det rent faktisk er i dag, betyder det så ikke reelt, at stress er uhelbredeligt, og kan det virkeligt passe, at det er nødvendigt at gå til psykologer og tage stoffer og drikke sig ud i hampen for at blive stressfri?

Nej, men lad os nu først klappe hesten og analysere, hvorledes stress overhovedet opstår. Det ser vi i næste kapitel om Stress-kæden.

 

Kapitel 3: Stress-kæden

 

Stress-kæden viser det principielle forløb fra negative hændelser – der er et pres – og så op til at være et stresset menneske.

Stress-kæden ses skematisk herunder og i Bilag A.

 

Stress-kæden – fra pres til stress

1.      Negative hændelser giver bevidste negative tanker …

Vi oplever noget ubehageligt, som vi tænker over med vores bevidste tanker.

 

2.     … der dernæst giver ubevidste negative tanker …

Hvis de bevidste tanker er tilstrækkeligt følelsesladede, vil de blive gemt i underbevidstheden, hvorfra de kaldes frem i lignende situationer fremover og derved endnu engang stresser os (traumer).

 

3.     … der dernæst medfører negative følelser.

Både de bevidste og de ubevidste negative tanker medfører dernæst negative følelser.

 

4.     Instinkter foranlediger ligeledes følelser

Der er ikke den store forskel på reaktioner, der skyldes tanker og instinkter. Forskellen er, at vi slet ikke er klar over i hvor høj grad instinkter spiller ind på vores følelser, fordi de foregår ubevidst og ofte uden nogen forståelig årsag (fx dårlig ’kemi’).

 

5.     Negative følelser aktiverer vores kampberedskab

De negative følelser angst og vrede aktiverer hhv. kamphormonerne adrenalin og noradrenalin, så vores organisme kommer i fysisk kampberedskab, og også mentalt bliver vi kampberedte (aggressive og ubehagelige).

 

6.     Vi er nu spændte og aggressive (=stressede)

Instinktivt betragter vi nu vores omgivelser som modstandere (”fjender”), som vi skal forsvare os imod. Vi er blevet stressede og har svært ved at samle tankerne om de daglige opgaver, der derfor kun bliver overfladisk behandlet med dårlige resultater til følge – der stresser os endnu engang.

 

 

Bilag A – Stress-kæden

-      hvad der gør dig stresset

 

1) Negative oplevelser                                                            2) Bevidste negative tanker

-                   For stort pres                                                           -         "Jeg er træt af ..."

-                   Ulykker (fx. i TV og trafikken)                                   -         "Jeg er bange for, at ..."

-                   Mobning                                                                   -         "Det irriterer mig, at ..."

 

3) Ubevidste negative tanker                                               4) Instinkter

-                     Bekymringer og ærgrelser                                  -                 Overlevelsesinstinktet

-                     Dårlige samvittigheder                                        -                 Territorieinstinkter

-                     Være ked af noget …                                            -                 Negativ ”kemi”

ê

Du føler et negativt pres

ê

Du får uro i sindet

ê

Du får negative følelser

(angst/vrede/ked af det)

ê

Du producerer kamp-hormoner for fysisk kamp

(fx adrenalin og noradrenalin)

ê

Du bliver selvcentreret for at forsvare dig selv

(… og så kan du ikke tænke på andet)

ê

Du bliver mere og mere stresset …

Fysiske smerter

Hovedpine og migræne

Træthed

Søvnproblemer

Forhøjet blodtryk

Blodpropper

Autoritær / Tyrannisk

Egoist

Depression

Manglende intuition

Uproduktiv

Voldsom